Privacyverklaring

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verordening heeft tot doel persoonsgegevens beter te beschermen.
Voor My dog and I is de verordening van toepassing. Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren moet My dog and I gegevens van cursisten bewaren. Hoe dat gebeurt staat hieronder vermeld.

Privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens bij My dog and I
Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter. Dat kan niet anders als u bent geïnteresseerd in de cursussen of workshops die My dog and I aanbiedt.

Maar ik kan me voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om gegevens vragen en wat My dog and I ermee doet. Dat vertel ik u hier graag.

Persoonsgegevens die wij verwerken
My dog and I verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam, ras en geboortedatum van de hond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@mydogandi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
My dog and I verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te leveren
– U te kunnen bellen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
My dog and I neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van My dog and I) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
My dog and I bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard op een aparte laptop die uitsluitend door voor de eigenaresse Judith Vermeulen toegankelijk is m.b.v. een wachtwoord.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:

Privéles/-cursus:
My dog and I bewaart je gegevens die je hebt verstrekt via het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden bewaard tot 6 maanden nadat de privéles/-cursus beëindigd is.

Gedragstherapie:
My dog and I bewaart je gegevens die je hebt verstrekt via het vragenformulier. Deze gegevens worden bewaard tot 1 jaar na de laatste begeleiding.

Workshops:
My dog and I bewaart je gegevens die je hebt verstrekt via het email. Na afloop van de workshop worden de gegevens verwijderd. 

Teamcoaching BultersMekke Assistancedogs:
My dog and I bewaart de gegevens gedurende de looptijd van het programma teamcoaching. En na afsluiting van het programma nog maximaal vijf jaar. Dit met het oog op het starten van een mogelijk vervolgprogramma.

Zakelijke klanten en partners
Ook van onze zakelijke klanten en partners slaat My dog and I gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Delen van persoonsgegevens met derden
My dog and I verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan dierenartsen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. My dog and I blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
My dog and I gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door My dog and I en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mydogandi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. My dog and I wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
My dog and I neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mydogandi.nl