Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1   My dog and I: Bedrijf dat zich bezig houdt met gedragsbegeleiding en (individuele) trainingen van honden en hondeneigenaren.
1.2   Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij My dog and I zich verbindt jegens de Klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de hond van die Klant.
1.3   Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het begeleiden of instrueren (telefonisch of per email) van de Klant inzake de uit te voeren therapie, overleg met dierenarts.
1.4   Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, opgeleid voor en gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende (ongewenst) gedrag van honden.
1.5   Klant: eigenaar van de hond, die My dog and I wenst in te schakelen en daartoe telefonisch of per email opdracht toe geeft inzake het (ongewenste) gedrag, opvoeding of training van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft.
1.6   Overeenkomst: Een verbintenis waarbij My dog and I zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden diensten.
1.7   Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de Klant zijn gegeven en door My dog and I zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2   Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het inzetten van gedragstherapie of (individuele) training.
2.3   De Klant ontvangt per mail bevestiging van de gemaakte afspraak waarna er sprake is van een overeenkomst.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1   My dog and I staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de Opdracht uit te voeren.
3.2   De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van My dog and I op te volgen.
3.3   De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, gebruik te maken van de door My dog and I voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut en omgeving.
3.4   Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door My dog and I worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5   De hond wordt geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
3.6  De Klant dient een bewijs van enting/titerbepaling te kunnen overleggen aan de Instructeur/Gedragstherapeut.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2
4.2   Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. My dog and I zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
4.3   Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal My dog and I de klant hierover van te voren inlichten.
4.4   De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode (2 maanden) zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.5   Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.6   Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen door;

§  4.6.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

§  4.6.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

§  4.6.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

§  4.6.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

§  4.6.5 De wederpartij tussentijds adviezen opvolgt van anderen waardoor met het therapieplan van My dog and I onvoldoende successen kunnen worden geboekt.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN en ANNULERING

5.1   Terzake van de uit hoofde van de Opdracht door My dog and I te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld. De kosten staan vermeldt op de website van My dog and I  www.mydogandi.nl en gelden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2   Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.3   Bij gedragstherapie dient de vergoeding vooraf via een bankovermaking voldaan te worden of aan het einde van het 1
e thuis consult betaald te worden aan de gedragstherapeut. Betaling per bankovermaking na het consult is alléén mogelijk bij betaling van € 70,- per bank 3 dagen voorafgaand aan het consult. De verslaglegging/therapieplan komt enkel in bezit van de cliënt na betaling van de volledige gedragstherapeutische vergoeding.
Bij (individuele) trainingen dient een volledige cursus voor aanvang van de 1e training betaald te worden. Losse lessen kunnen per training voldaan worden.
5.4   Deelbetaling van de vergoeding zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door My dog and I.
5.5   Annulering door de Klant van gemaakte afspraken zal door My dog and I aanvaardt worden.
5.6   Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

§  5.6.1 Tot 2 weken voor aanvang van het consult is annulering kosteloos. Binnen 2 weken voor aanvang van het gedragsconsult is de Klant 50% van het consult bedrag verschuldigd, bij annulering binnen een week voor aanvang van het gedragsconsult is de Klant 100% van het consultbedrag verschuldigd. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.

§  5.6.2  Tot 2 weken voor aanvang van de privécursus is annulering kosteloos. Binnen 2 weken voor aanvang van de lessen is de Klant 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de lessen is de Klant 100% van het cursusgeld verschuldigd.

§  5.6.3 Lessen die binnen 24 uur voor aanvang van de les geannuleerd worden zullen in rekening gebracht worden.

§  5.6.4 Niet opgenomen lessen van de strippenkaart blijven geldig tot 1 jaar na de laatst genoten les.

5.7   Bij ziekte of overlijden van de hond is annulering kosteloos mits een verklaring van de (dieren)arts kan worden overlegd.
5.8   Indien My dog and I door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen met een voorstel van een andere datum voor het te plannen consult. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1   My dog and I kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal My dog and I in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2   My dog and I is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.
6.3   Deelname door de Klant aan Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).
6.4   Klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1   My dog and I zal alle verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2   My dog and I zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.
7.3   Het is klant niet toegestaan verkregen informatie van de gedragstherapeut zoals het verslag en handouts te vermenigvuldigen en de verspreiden aan derden.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1   My dog and I behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
8.2   Alle door My dog and I verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Gedragstherapeutische behandeling of (individuele) training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My dog and I worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1   Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die My dog and I dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
9.2   Voor het overige, niet bepaalde, beslist My dog and I. Deze beslissingen zijn bindend.

ARTIKEL 10: GESCHILLEN

10.1 Op overeenkomsten gesloten met My dog and I is Nederlands recht van toepassing.

De Klant tekent digitaal voor akkoord van deze voorwaarden met het ontvangen en invullen van de online vragenlijst voorafgaand aan het consult. Bij het vaststellen van de afspraak tot een gedragstherapie consult ontvangt de Klant deze algemene voorwaarden en wordt de Klant gewezen op het lezen hiervan.

ARTIKEL 11: Privcayverklaring

11.1 Privacyverklaring van toepassing op de diensten die My dog and I aanbiedt

Met het retourneren van een ingevuld aanmeldingsformulier voor een privéles/-cursus of vragenformulier voor gedragstherapie verklaart u akkoord te zijn met het gebruik van uw gegevens conform de privacyverklaring die apart is gepubliceerd op de website van My dog and I.